Cristaluna Products

ผลิตภัณฑ์ CRISTALUNA มีใบรับรองการรับประกันที่ออกโดยเราซึ่งระบุถึงความถูกต้องของงานศิลปะที่ทำด้วยมือของแต่ละชิ้นและการใช้SWAROVSKI® ELEMENTS

Cristaluna โรงงาน
Galvanistrasse 10
90459 Nürnberg
Bayern, Germany